Kurulun Oluşumu

İdare için bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin kararlar vermek ve İdarece verilen ret kararlarına karşı bilgi edinme baş vurusunda bulunanların itirazlarını incelemek üzere, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu oluş turulur.

Kurul, Başbakanının önerisi ile Bakanlar Kurulunca atanacak aşağıda belirtilen beş üyeden oluşur:

Baş savcı tarafından saptanan en az Savcı statüsünde bir üye;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinin hukuk fakültelerinin ceza hukuku, anayasa hukuku, genel kamu hukuku, insan hakları hukuku veya idare hukuku alanlarında en az Yardımcı Doçent unvanlı öğretim üyeleri arasından önerecekleri birer aday arasından Başbakanın saptayacağı bir üye;

Barolar Birli ğince saptanacak, Barolar Birliğine mensup bir üye;

En az Müdür kadrosunda görev yapmakta olan bir kamu görevlisi üye;

En az Müdür kadrosunda görev yapmakta olan bir kamu görevlisi üye;

Kurulun Görev ve Yetkileri

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır;

Bilgi edinme başvurusuyla ilgili yapılacak itirazları karara bağlamak.

Bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin görüş ve değerlendirme istemini içeren başvuruları karara bağlamak.

İdare için bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin hususları düzenlemek.

İdarece, Yasa’nın 29’uncu maddesi uyarınca gönderilen raporları ve hazırlayacağı genel raporu her yıl Nisan ayı sonuna kadar Cumhuriyet Meclisi’ne göndermek.

Gerektiğinde belli işlerin gündeme alınmasına karar vermek.

Bilgi edinme hakkına ilişkin yapılması gereken mevzuat değişikliklerini önermek.