BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU

İdarenin elinde olan bilgi ve belgeleri demokratik ve şeffaf yönetim gereği; eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla hazırlanmış ve yürürlüğe girmiş olan 12/2006 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası'nın altında, idare için bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin kararlar vermek ve idarece verilen red kararlarına karşı bilgi edinme başvurusunda bulunanların itirazlarını incelemek üzere 16 Nisan 2014 tarihli ve Y(K-1)816-2014 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu kurulmuştur.

MİSYON

12/2006 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası ile kurulan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun başlıca misyonu; Bilgi Edinme Hakkı Yasası ve ilgili mevzuat uyarınca idareye yapılan  bilgi edinme başvurularıyla  ilgili yapılacak itirazları inceleyip bu itirazlarla ilgili olarak idareleri bağlayıcı kararlar almak; bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin görüş ve değerlendirme istemini içeren başvuruları karara bağlamak ve bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin uygalamada kararlarıyla idareye yol göstermektir.

VİZYON

Bilgi edinme hakkı dünyada demokratik yönetim ilkesinin vazgeçilmez bir parçası olarak görülmektedir. Ayrıca, birçok insan hakkının kullanılmasının ön koşulu olan önemli bir insan hakkı olarak kabul edilmektedir.Bu hak ülkemizdeki demokratikleşme süreçlerinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. İlk defa 12/2006 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası ile yasal düzenlemeye kavuşmuştur.

Yasanın önemi sadece hakkı düzenlemesi değil, aynı zamanda idare ve yargı mercileri arasında bir itiraz mercii ve mekanizması getirmiş olmasıdır.  Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu olarak isimlendirilen bu mekanizma Yasanın kendisine verdiği yetki ve görevler çerçevesinde faaliyetlerini titiz bir şekilde yürütmektedir.

Bu bağlamda, Kurul, itirazlar hakkında karar almanın yanı sıra, bilgi edinme hakkının güçlendirilmesi ile eşitlik, tarafsızlık, açıklık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin idare yönetiminde yaygınlaşması ve yerleşmesine katkıda bulunmak, kurumlar nezdinde eğitim programları düzenlemek, uygulamaya ilişkin sorunlar hakkında kurum ve kuruluşlarımız için görüş bildirmek, ilke kararları almak ve ilgili mevzuatın iyileştirilmesi adına önerilerde bulunmak vizyonu ile çalışmalarını yürütmektedir.